Infolinia pn. - pt.: 8:0 - 16:00      (+48) 587 279 000 lub  22 201 05 56      kontakt@dietapirata.pl

REGULAMIN

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu DietaPirata.pl;
2. DietaPirata.pl – Natural Brands Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, NIP: 9511658952;
3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.DietaPirata.pl umożliwiający zakup produktów DietaPirata.pl drogą elektroniczną.
4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez DietaPirata.pl za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez DietaPirata.pl cateringu dietetycznego.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z DietaPirata.pl .
6. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym DietaPirata.pl .
7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
10. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług DietaPirata.pl ;
11. Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a DietaPirata.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
12. Zestaw dietetyczny DietaPirata.pl – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
13. Serwis DietaPirata.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: DietaPirata.pl , wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której DietaPirata.pl oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług DietaPirata.pl .
2. Właścicielem i administratorem Serwisu DietaPirata.pl jest firma Natural Brands Sp. z o.o.
3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
4. DietaPirata.pl informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy DietaPirata.pl, a Klientem.
5. DietaPirata.pl zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu DietaPirata.pl może być utrudniony lub niemożliwy. DietaPirata.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
6. Wygląd i treść Serwisu DietaPirata.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług DietaPirata.pl stanowią własność DietaPirata.pl i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

III. Warunki korzystania z Serwisu DietaPirata.pl

1. Warunki techniczne
Dla korzystania z Serwisu DietaPirata.pl niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:
1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;
1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;
1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;
1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);
1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów lub DietaPirata.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji DietaPirata.pl .
1. Warunki formalne
Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2. Warunki ogólne
3.1. Klient zobowiązany jest podać DietaPirata.pl wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
3.2. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta DietaPirata.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
3.3. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie DietaPirata.pl w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie DietaPirata.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie DietaPirata.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie DietaPirata.pl nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie DietaPirata.pl do używania osobom trzecim.
3.5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu DietaPirata.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług DietaPirata.pl .
3.6. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu DietaPirata.pl nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa DietaPirata.pl lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

 

IV. Usługi DietaPirata.pl

1. Zakres usług
Usługi DietaPirata.pl obejmują:
1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl;
1.2. dostawę Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw DietaPirata.pl, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie DietaPirata.pl;
1.3. dostawę pozostałych oferowanych produktów dostępnych na stronie DietaPirata.pl www.DietaPirata.pl na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw DietaPirata.pl,
1.4. prowadzenie konta Klienta w Serwisie DietaPirata.pl.

2. Zestawy dietetyczne DietaPirata.pl
2.1. Zestawy dietetyczne DietaPirata.pl są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety na 1 dzień, o określonej dziennej wartości kalorycznej.
2.2. Zestawy w programie DietaPirata.pl składają się 3, 5 lub 6 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.
2.3. Serwis DietaPirata.pl podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji i wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków.
2.4. Ceny Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl określone są w Serwisie DietaPirata.pl w zakładce „Cennik”: DietaPirata.pl/cennik
2.5. Ceny Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
2.6. Cena Zestawu Dietetycznego DietaPirata.pl nie obejmuje koszt dostawy, pod wskazany przez Klienta adres, w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw DietaPirata.pl. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw DietaPirata.pl jest dostępna w Serwisie DietaPirata.pl.
2.7. Koszt dostawy jest doliczany osobno, jednorazowo, do każdego zestawu w cenie 7 PLN.
2.8a. DietaPirata.pl zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług DietaPirata.pl, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.
2.8b. DietaPirata.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Nagła zmiana menu może być wynikiem braku dostawy surowców lub opóźnieniem takiej dostawy. W takim przypadku catering przygotuje produkty zamienne, równie dobre jakościowo i smakowo.
2.9. DietaPirata.pl zastrzega sobie możliwość różnic w kaloryczności dań +/- 10% od podanej wartości. Średni udział makroskładników w dietach przedstawiony jest w ujęciu tygodniowym.
3.0. Możliwość rezygnacji z zamówienia poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@DietaPirata.pl do 72 h przed doręczeniem paczek, późniejsze rezygnacje mogą być przeniesione na inny termin lub rozliczone w postaci punktów do skarbonki.

3. Warunki składania zamówień przez Klientów
Korzystając z Usług DietaPirata.pl Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne DietaPirata.pl poprzez Serwis DietaPirata.pl
3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis DietaPirata.pl
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl w Serwisie DietaPirata.pl , Klient powinien:
3.2. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl , korzystając z formularza zamówienia w Serwisie DietaPirata.pl
3.3. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);
3.4. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu DietaPirata.pl zawierający Politykę prywatności.”;
3.5. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
4. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
5. DietaPirata.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie DietaPirata.pl
7. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis DietaPirata.pl dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
8. DietaPirata.pl nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl . DietaPirata.pl informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu DietaPirata.pl oraz telefonicznie przez dietetyka DietaPirata.pl oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl
9. W trakcie realizacji zamówienia, serwis DietaPirata.pl wysyła o klientów przypomnienia o zbliżającym się wygaśnięciu złożonego przez Państwa zamówienia.

4. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez DietaPirata.pl .
1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie DietaPirata.pl oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia złożone do godz. 16:00 będą zrealizowane dwa dni później. Zamówienia na niedzielę i poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 22:00 w czwartek. DietaPirata.pl zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania dostaw. Dostawy realizujemy od poniedziałku do soboty. Zestawy weekendowe dostarczane są w sobotę rano.
3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.DietaPirata.pl
4. Dostawy Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach porannych. DietaPirata.pl zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym DietaPirata.pl wcześniej poinformuje Klientów. DietaPirata.pl zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.
5. DietaPirata.pl zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zestawów dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie DietaPirata.pl .
6. Bezpośredni kontakt Klienta z DietaPirata.pl jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@DietaPirata.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 587-279-000
7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne DietaPirata.pl ceny określonej w zakładce „Cennik”: www.DietaPirata.pl w Serwisie DietaPirata.pl , dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl.
8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne DietaPirata.pl poprzez dokonanie:
8.1. przelewu bankowego na rachunek DietaPirata.pl nr 61114020040000340282295841, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie albo
8.2. przelewu online drogą elektroniczną na rzecz DietaPirata.pl w systemie tpay.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla DietaPirata.pl jest tpay.com
9. DietaPirata.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
9.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;
9.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl ;
9.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl ;
9.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne DietaPirata.pl ;
9.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
10. DietaPirata.pl informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych DietaPirata.pl związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie DietaPirata.pl, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.

V. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie DietaPirata.pl

1.Zablokowanie konta w Serwisie DietaPirata.pl
1.1. DietaPirata.pl może zablokować konto Klienta w Serwisie DietaPirata.pl w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
1.2. Zablokowanie przez DietaPirata.pl konta Klienta w Serwisie DietaPirata.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług DietaPirata.pl .
1.3. Zablokowanie przez DietaPirata.pl konta Klienta w Serwisie DietaPirata.pl , zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.
1. Usunięcie konta z Serwisu DietaPirata.pl
2.1. Klient może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres kontakt@DietaPirata.pl, z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu DietaPirata.pl . DietaPirata.pl zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
2.2. DietaPirata.pl może także usunąć konto Klienta z Serwisu DietaPirata.pl w przypadku, gdy Klient:
2.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;
2.2.2. Klient nie korzystał z Serwisu DietaPirata.pl w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.
2.3. Usunięcie konta Klienta z Serwisu DietaPirata.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

VI. Reklamacje

1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 24h od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: kontakt@DietaPirata.pl. Reklamację złożone na portalach społecznościowych lub SMS-owo nie zostaną uznane jako przyjęte do rozpatrzenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego DietaPirata.pl, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości zutylizowany przez Konsumenta.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez DietaPirata.pl stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami DietaPirata.pl .
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), w przypadku towarów żywnościowych, oznakowanych terminem przydatności do spożycia, można je reklamować wyłącznie przed upływem tego terminu. Reklamację złożone po upłynięciu terminu produktów zostaną rozpatrzone negatywnie.
5. DietaPirata.pl informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. W przypadku niedostarczenia zamówienia z winy Dieta Pirata, Dieta Pirata rekompensuje brakujące zamówienie przedłużając zamówienie o brakujący dzień diety. W szczególnych przypadkach (takich jak zakończone zamówienie lub brak możliwości dostarczenia zamówienia), Dieta Pirata zwraca środki za brakujące zamówienie. Regulamin zwrotów znajduje się punkcie: VII. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zamówienia.

VII. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.
2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować serwis DietaPirata.pl drogą mailową na adres kontakt@DietaPirata.pl.
4. Rezygnacja z zamówienia złożona mailowo lub telefonicznie będzie przyjęta w czasie pracy BOK – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pomijając dni wolne od pracy.
a) Rezygnacja złożona w poniedziałek do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy środowej i w kolejnych dni,
b) Rezygnacja złożona we wtorek do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy czwartkowej i w kolejnych dni,
c) Rezygnacja złożona w środę do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy piątkowej i w kolejnych dni,
d) Rezygnacja złożona w czwartek do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy niedzielnej i w kolejnych dni,
e) Rezygnacja złożona w piątek, sobotę, niedzielę do 15:30 – klient może zrezygnować z dostawy wtorkowej i w kolejnych dni.
Czas rezygnacji jest uzależniony od dni produkcyjnych. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z serwisem Dieta Pirata.
5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od serwisu DietaPirata.pl wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Zmiany lub anulowania zamówienia klient może również dokonać samodzielnie na swoim koncie klienckim w serwisie DietaPirata.pl.
6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
7. W przypadku zmian dotyczących wyboru menu, zmiany dokonać można wyłącznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zamówienia nie później niż do godz.16:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia. W innym przypadku dostarczone zostaną mu posiłki z wybranej domyślnie diety. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 16:00 dnia poprzedzającego wysyłkę. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10.W przypadku rezygnacji z zamówienia klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany w formularzu „rezygnacja z zamówienia” przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez serwis DietaPirata.pl . W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
11. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji lub w trakcie przez DietaPirata.pl , zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności i/lub prowizję pośrednika, poprzez którego została dokonana wpłata.
Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
– 10% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK,
– 20% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (dietly, cateromarket).
12. Wymiana dań lub wymiana posiłków jest odpłatna 500 punktów ze skarbonki. W przypadku braku środków w skarbonce, należy doładować skarbonkę odpowiednią kwotą.
13. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni zostaną automatycznie usunięte przez system. W szczególnych przypadkach, zamówienie nieopłacone może zostać anulowane przez system po 48h.
14. W przypadku anulowania zamówienia, punkty nagromadzone na koncie użytkownika uzyskane za złożenie tegoż zamówienie, zostaną usunięte ze skarbonki użytkownika. 

VIII. Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie DietaPirata.pl
2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.
3. DietaPirata.pl zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie DietaPirata.pl – klient jest informowany o tym fakcie.
4. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godziny 19:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
5. Do usługi należy doliczyć koszt dostawy (7 złote za dzień).
6. Klient ma możliwość wybrania przedziału czasowego, w którym możliwa jest dostawa. Dostawa Zamówień odbywa się w godzinach od 1:30 do 8:00. Klient ma możliwość podania preferowanej najpóźniejszej godziny dostawy, do której preferowałby, żeby dostawa Zamówienia została zrealizowana. Klient posiadający Konto Klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Klienta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od dnia wskazanego w Dieta Pirata podczas dokonywania tej zmiany.
7. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 8.00. Opóźniona dostawa wynikająca z winy firmy transportowej nie jest podstawą do reklamacji w wyniku spóźnionego zamówienia.

.

IX. Regulamin korzystania z programu lojalnościowego

1. Program poleceń daje naszym użytkownikom możliwość otrzymania dodatkowych bonusów za rekomendowanie DietaPirata.pl swoim znajomym.
2. Polecaj DietaPirata.pl swoim znajomym i odbieraj za to bonus. Jeżeli Twoi znajomi złożą zamówienie przy użyciu Twojego kodu polecającego, dostaną bonus w postaci obniżenia wartości zamówienia o 5%. Możesz zaprosić do 10 znajomych, którzy otrzymają bonus z Twojego kodu.
3. Uwaga! Możesz udostępniać swój link polecający tylko jako osoba fizyczna, używając swoich personaliów, jako że jest to rekomendacja osobista. Nie wolno Ci tworzyć aplikacji mobilnych, dodatków, grup na portalach społecznościowych w imieniu DietaPirata.pl ani używać logo DietaPirata.pl , itd. Nie wolno tworzyć stron internetowych z kodami rabatowymi i umieszczać tam swojego kodu.
4. Handel kodami bądź rabatami jest zabroniony.
5. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym.
6. Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie może przekazać swoich Punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi.
7. W sytuacji złamania regulaminu DietaPirata.pl może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym użytkownikowi z ważnych powodów bez terminu wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się naruszenie przez użytkownika postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego, Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lojalnościowym.
8. DietaPirata.pl może wykluczyć użytkownika z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania użytkownika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu Programu Lojalnościowego lub Regulaminu.
9. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub wykluczenia użytkownika z Programu Lojalnościowego, prowadzi do utraty zebranych przez użytkownika Punktów lojalnościowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez użytkownika Punktów lojalnościowych. Punkty lojalnościowe użytkownika podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

KONTAKT